คณะกรรมการบริษัท

หน้าหลัก / ข้อมูลบริษัท / คณะกรรมการบริษัท

นายโฮ กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัทฯ

นายสุรพล สุปรัชญา

กรรมการ

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการ

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

นายโฮ เรน ฮวา *

กรรมการ

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

รองประธานกรรมการบริษัท

นายอำนาจ สุขประสงค์ผล *

กรรมการ

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการอิสระ

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

กรรมการอิสระ

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

กรรมการอิสระ

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

กรรมการ

นางโฮ เรน ยุง

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร


หมายเหตุ :
  กรรมการทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
* ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ เรน ฮวา และ นายอำนาจ สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ เรน ฮวา และ นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง