ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2559 2560 2561 2562 9M63
สินทรัพย์ 6,403 7,116 7,073 7,868 7,848
หนี้สิน 1,058 1,210 1,206 2,573 2,603
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,403 5,906 5,866 5,295 4,926
รายได้จากการขาย 6,163 6,265 7,248 7,323 5,003
กำไรขั้นต้น 1,563 1,383 1,185 1,190 804
EBITDA 1009 848 557 526 427
กำไรสุทธิ 669 493 197 68 29
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น 25.4% 22.1% 16.3% 16.2% 16.1%
อัตรากำไรสุทธิ 10.9% 7.9% 2.7% 0.9% 0.6%
ROA 12% 8% 3% 1% 0%
ROE 15% 10% 4% 2% 1%
ROCE 14% 8% 5% 3% 2%