ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2559 2560 2561 2562 Q1'63
สินทรัพย์ 6,403 7,116 7,073 7,868 8,415
หนี้สิน 1,058 1,210 1,206 2,573 2,984
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,403 5,906 5,866 5,295 5,431
รายได้จากการขาย 6,163 6,265 7,248 7,323 1,550
กำไรขั้นต้น 1,563 1,383 1,185 1,190 335
EBITDA 1009 848 557 526 234
กำไรสุทธิ 669 493 197 68 82
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น 25.4% 22.1% 16.3% 16.3% 21.6%
อัตรากำไรสุทธิ 10.9% 7.9% 2.7% 0.9% 5.3%
ROA 12% 8% 3% 1% 4%
ROE 15% 10% 4% 2% 7%
ROCE 14% 8% 5% 3% 7%