โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หน้าหลัก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. CHANG FUNG COMPANY LIMITED 89,093,634 10.12
2. บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 88,347,051 10.03
3. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 60,695,753 6.89
4. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 37,260,200 4.23
5. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND 36,813,316 4.18
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,375,069 4.02
7. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 34,708,545 3.94
8. LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED 29,339,371 3.33
9. MR. HO KWONPING 25,839,008 2.93
10. MR. HO KWONCJAN 17,367,498 1.97