นโยบายด้านภาษี

หน้าหลัก / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / นโยบายด้านภาษี

นโยบายด้านภาษีของบริษัทไทยวา

บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบด้านภาษีอย่างยั่งยืน โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของกฎหมาย พร้อมรายงานภารกิจด้านภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านภาษีทั้งหมด มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด