การแจ้งเบาะแสการทุจริต

หน้าหลัก / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / การแจ้งเบาะแสการทุจริต

คณะกรรมการบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มุ่งมั่นต่อการที่กลุ่มบริษัทฯ และผู้บริหารจะปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานสูงสุด ซึ่งผลของความมุ่งมั่นดังกล่าวย่อมหมายถึงการเข้าไปสอบสวนความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อรักษาชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (whistleblowing policy) นี้ มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงานความกังวลของตนโดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำหรือกลั่นแกล้ง โดยนโยบายนี้ให้คำชี้แนะแก่พนักงานผู้ประสงค์จะเปิดเผยปัญหาการกระทำความผิด ความผิดปกติ หรือความไม่เหมาะสมสำคัญๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯอย่างเป็นความลับ

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำวิธีการที่เป็นความลับเพื่อช่วยให้พนักงานผู้มีความกังวลเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือความผิดปกติใดภายในกลุ่มบริษัทฯ หรือผู้ประสงค์จะนำเสนอแนวคิดให้กับกลุ่มบริษัทฯ ทราบ สามารถกระทำการต่างๆ ได้ง่ายกว่าเดิม

เหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การใช้กลไกนี้ครอบคลุมการกระทำความผิดหลายประเภทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้

 • การกระทำความผิดอาญาหรือการสนับสนุนให้มีการทำความผิด
 • การปฏิบัติฉ้อฉล รวมถึงการทุจริตคอรัปชั่น ติดสินบนและขู่กรรโชก
 • การไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือแนวทางตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
 • การกระทำ ความประพฤติ หรือการละเว้นไม่กระทำเกี่ยวกับบัญชี บันทึก การลงบันทึกและแนวปฏิบัติ และ/หรือการรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในที่น่าสงสัยหรือนอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติทั่วไป
 • กรณีเกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล
 • กรณีทำลายสภาพแวดล้อม
 • ความประพฤติเสื่อมเสีย
 • การไม่สามารถแก้ไขหรือเข้ารับผิดชอบเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียจำนวนมากซึ่งจริงๆ แล้วสามารถเลี่ยงได้
 • กรณีมีเจตนาปกปิดการกระทำความผิดรูปแบบใดข้างต้น

หากท่านเห็นว่าสถานการณ์มีเหตุผลมากพอจะรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้วิธีการนี้ (เช่น มีสถานการณ์ข้างต้นเกิดขึ้น) ท่านควรนำเรื่องนี้ไปพูดคุยโดยติดต่อกับผู้มีรายชื่อในเอกสารแนบท้าย ก. โดยตรง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะยอมรับการรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงาน และจะมีการรักษาความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงานตลอดกระบวนการ

ทีมงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สอบสวนเรื่องที่ถูกรายงาน โดยทีมจะรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป

หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากการรายงานความกังวลของท่าน ท่านอาจจำเป็นต้องทำคำให้การและ/หรือเข้าร่วมในการพิจารณาไต่สวนหรือการพิจารณาทางวินัยในฐานะพยาน โดยจะมีมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องตัวท่าน

กลุ่มบริษัทฯ จะไม่มองข้ามการกระทำที่เป็นการตอบโต้พนักงานผู้ยื่นคำร้องหรือรายงานปัญหา และจะดำเนินการทางวินัยกับบุคคลที่กลุ่มบริษัทฯ พบว่าเป็นคนดำเนินการตอบโต้พนักงานคนดังกล่าว นอกจากนี้ จะมีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้สภาพการทำงานและ/หรือความสัมพันธ์ในการทำงานของท่านไม่เสื่อมเสียจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลและเลือกจะไม่นิ่งเงียบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

นโยบายนี้จะใช้บังคับกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างสุจริตเท่านั้น กล่าวคือ หากแรงจูงใจเบื้องหลังการเปิดเผยของท่านเกิดจากความห่วงใยอย่างแท้จริงในการกระทำความผิดที่สงสัยว่ากำลังเกิดขึ้น และในกรณีที่ท่านเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยและการกล่าวหาในข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงในสาระสำคัญ

หากการเปิดเผยใดทำไปด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ (ยกตัวอย่างเช่น เกี่ยวข้องการยื่นคำร้องส่วนตัวหรือจงใจก่อความวุ่นวายภายในกลุ่มบริษัทฯ) หรือเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านไม่ได้เชื่อสนิทใจว่าเป็นความจริง (เช่น ข่าวลือ) หรือหากการเปิดเผยข้อมูลนั้นทำไปด้วยเป้าประสงค์เพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว การเปิดเผยในกรณีนี้จะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและอาจถือว่าเป็นความประพฤติเสื่อมเสีย

นโยบายต่อต้านการฉ้อฉล

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมในระดับสูงสุด รวมทั้งรักษาทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯที่ตนรับผิดชอบ

คำว่า “ฉ้อฉล” (fraud)ใช้เพื่อกล่าวถึงการกระทำเช่น การหลอกลวง ติดสินบน ปลอมแปลง กรรโชกทรัพย์ ทุจริตคอรัปชั่น ขโมย สมรู้ร่วมคิด ยักยอก การกระทำที่ไม่เหมาะสม การหลอกว่าเป็นตัวแทน การปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญและการร่วมกระทำความผิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน การฉ้อฉลอาจจำกัดความว่าเป็นการใช้การหลอกลวงโดยมีเจตนาเพื่อให้ได้ความได้เปรียบ หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ หรือทำให้อีกฝ่ายต้องสูญเสีย

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ดูแลให้มีการรักษาสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะหากตนทำงานกับเงินสดหรือระบบชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน สินค้าคงคลัง หรือต่อรองกับผู้รับจ้างหรือผู้ค้า พนักงานควรแจ้งให้หัวหน้างานของตนทราบทันทีหากเชื่อว่ามีโอกาสจะเกิดการฉ้อฉลเนื่องจากวิธีควบคุมภายในไม่เพียงพอหรือขาดการควบคุมดูแลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการรายงานรายละเอียดทันทีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ (ดูข้างต้น) หากตนสงสัยว่าเกิดการฉ้อฉลแล้ว หรือมี หรืออาจมีการฉ้อฉลเกิดขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจะนำการฉ้อฉลซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วหรือที่สงสัยซึ่งได้รับการเปิดโปงไม่ว่าจะเป็นการฉ้อฉลโดยพนักงานหรือของบุคคลใดนอกกลุ่มบริษัทฯก็ตามไปแจ้งความกับตำรวจ

กลุ่มบริษัทฯ จะร่วมมือกับการสอบสวนของตำรวจอย่างเต็มที่ในการเปิดเผยเนื้อหาของถ้อยแถลง ข้อมูล หรือเอกสารอื่นที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับระหว่างการสอบสวนและ/หรือในการไต่สวนทางวินัย ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดี

จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งการชดเชยการขาดทุนที่เกิดจากการฉ้อฉล ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี

การสอบสวนที่กล่าวถึงข้างต้นจะรวมถึงการพิจารณาด้วยว่าฝ่ายบริหารและการควบคุมดูแลงานมีความบกพร่องหรือไม่อย่างไร ในกรณีมีความบกพร่องจริง จะมีการดำเนินการทางวินัยอย่างเหมาะสมกับผู้รับผิดชอบรวมถึงไล่ออก

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานของตนหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเป็นความขัดแย้งโดยตรงหรือทางอ้อมระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือโดยเฉพาะของลูกค้า

 • ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งดังกล่าว ความขัดแย้งหรือความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อการกระทำหรือการตัดสินใจของพนักงานส่งผลต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานรายนั้น แต่กลับส่งผลตรงข้ามกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ จนทำให้เป็นการยากที่พนักงานคนนั้นจะดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ
 • พนักงานต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวของตนออกจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 • พนักงานต้องไม่รับประโยชน์เป็นการส่วนตัวทางการเงินหรือทางอื่น ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินกลุ่มบริษัทฯ โอกาสทางธุรกิจ ข้อมูลจากตำแหน่งงานของตน และพนักงานต้องไม่แข่งขันกับธุรกิจบริษัท
 • ธุรกรรมทางการเงินส่วนตัวหรือธุรกรรมอื่นกับผู้ใดที่มีหรือกำลังจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทฯ จะต้องอยู่ในรูปของธุรกรรมตามปกติ (arm’s length) กล่าวคือตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อกำหนดตามปกติและที่ทำกันตามประเพณี
 • พนักงานต้องไม่รับผลประโยชน์จากกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบอย่างถูกต้องตามนโยบายกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งเงินกู้ของกลุ่มบริษัทฯหรือเงินค้ำประกันหนี้สินส่วนตัวของพนักงาน

ธุรกรรมทางธุรกิจ

พนักงานต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดหากตนเป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวในธุรกิจอื่นใด เพราะผลประโยชน์นอกองค์กรของพนักงานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบหรือดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่และความจงรักภักดีของตนต่อกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานไม่สามารถเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งหรือที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ (“นิติบุคคล”) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากหัวหน้างานโดยตรงของตนก่อน ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

 • ลงทุนส่วนตัวเป็นจำนวนที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญต่อตัวพนักงาน/กรรมการเอง และที่น้อยกว่า 1% ของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ของนิติบุคคล หรือ
 • ในสถานการณ์ที่พนักงาน/กรรมการเข้าร่วมในแผนหรือเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการลงทุนที่ท่านไม่มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจลงทุนของบริษัท ตัวอย่างการดำเนินการในลักษณะนี้ ได้แก่ บัญชีที่มีการจัดการ ซึ่งท่านได้มอบอำนาจให้ผู้จัดการหรือนายหน้า กองทุนรวม กองทุนบริหารความเสี่ยง (hedge fund) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำการแทน

ของขวัญและความบันเทิง

กลุ่มบริษัทฯ ขอแจ้งเตือนให้พนักงานทุกคนทราบว่าพนักงานต้องไม่ขอของขวัญหรือความบันเทิงเพื่อตัวเองหรือผู้อื่นจากใครก็ตามที่กลุ่มบริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย และต้องไม่รับของขวัญหรือความบันเทิงที่สามารถส่งอิทธิพล หรือดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มบริษัทฯ

ของขวัญและของกำนัลทางธุรกิจที่ไม่ได้ขอและนานๆ ครั้งจะเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงมื้ออาหารและความบันเทิง เป็นเรื่องที่อนุญาตให้กระทำหากได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทฯ ผู้ดำเนินการ เป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันมาและเป็นที่ยอมรับทั่วไป มีมูลค่าเล็กน้อย และรับมาโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัยว่าพนักงานจะมีภาระจากการรับของขวัญหรือของกำนัลนั้น พนักงานต้องไม่รับของขวัญในรูปเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้ามการเสนอหรือขอรับความช่วยเหลือ ของขวัญที่ไม่เหมาะสม หรือคำสัญญาว่าจะให้ของขวัญเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจเชิงธุรกิจในทุกหนทาง ห้ามเสนอ ให้คำสัญญา หรือให้ของขวัญเพื่อโน้มน้าวเจ้าหน้าที่รัฐ (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ)

ความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบ

กรรมการทุกท่าน ฝ่ายบริหารอาวุโส และพนักงานต้องดำเนินการเพื่อให้การกระทำของตนในการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสทั้งหมด ยกเว้นกรณีเมื่อความปลอดภัยของธุรกิจกำหนดให้ต้องกระทำเป็นอย่างอื่น ความโปร่งใสดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นผ่านนโยบาย ระบบ และกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ กลไกในการให้ความเห็นชอบตามลำดับขั้น และการให้ผู้จัดการมากกว่า 1 คนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำคัญ ตลอดจนการจัดเก็บบันทึกหลักฐานประกอบตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องดูแลให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ เปิดกว้างเข้าตรวจสอบได้และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ด้วยความสมัครใจ

Whistle Blowing Channel

คณะกรรมการบริษัทฯ
อีเมล: bod@thaiwah.com
โทรสาร: 0-2285-0268
ไปรษณีย์: คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
อีเมล: arc@thaiwah.com
โทรสาร: 0-2285-0268
ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59 , 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
หน่วยตรวจสอบภายใน
อีเมล: ia@thaiwah.com
โทรสาร: 0-2285-0268
ไปรษณีย์: หน่วยตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 20-21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Whistle Blowing Form

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้