นายโฮ กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัทฯ

นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการ

นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

นายโฮ เรน ฮวา *

กรรมการ

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์

รองประธานกรรมการบริษัท

นายอำนาจ สุขประสงค์ผล *

กรรมการ

นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการ

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการอิสระ

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการอิสระ

นายชนินทร์ อรรจนานันท์

กรรมการอิสระ

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

กรรมการอิสระ

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

กรรมการ

นางโฮ เรน ยุง

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

กรรมการอิสระ


หมายเหตุ :
  กรรมการทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
* ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ เรน ฮวา และ นายอำนาจ สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ เรน ฮวา และ นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง