นโยบายเงินปันผลของบริษัท

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่ม มูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงิน ลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผล ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากความผันผวน ของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของ บริษัทฯ จึงยึดหลักของความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้ ดังนี้

นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนั้นๆ จากการพิจารณา ถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนรายการ ใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้คืนในปีต่อไป

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
24/02/64 11/05/64 21/05/64 เงินปันผล 0.134 บาท -
25/02/63 07/05/63 25/05/63 เงินปันผล 0.134 บาท -
26/04/62 08/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.32 บาท -
22/02/61 08/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.32 บาท -
21/02/60 27/04/60 19/05/60 เงินปันผล 0.21 บาท -
10/08/59 25/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.09 บาท -
23/02/59 04/05/59 25/05/59 เงินปันผล 0.27 บาท -