คุณภาพชีวิตของการทำงาน (Quality of Work Life) มีความสำคัญยิ่ง ในการทำงาน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ในปัจจุบันคนเราทำงานเพื่อให้ ดำรงชีวิตอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดังนั้นสถานที่ทำงาน ต้องมีความเหมาะสมคือ ทำให้เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึก ที่ดีต ่องานจะส ่งผลดีต ่อทั้งตัวบุคคล และองค์กร คุณภาพชีวิตการทำงาน ส่งผลต่อองค์กร

การพัฒนาบุคคลากร

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ในปี2563 หลายองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ความสามารถ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารเปลี่ยนแปลงใน สถานการณ์ถือเป็นกุญแจสำคัญของเราในขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากการมีบุคลากร ที่มีศักยภาพพร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนยอมรับ การเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดประโยชน์ แล้วนั้น องค์กรยังจำเป็นต้องมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่มีความ สามารถและเหมาะสมกับโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนหรือสถานการณ์ทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

ดาวน์โหลดเอกสารการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน
อัตราส่วนการจ้างงานบุคคลทุพพลภาพต่อพนักงานทั้งหมด
2562 2563
1 : 100 1 : 100
สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง
2562 2563
2.5 : 1 2.5 : 1
จำนวนพนักงานทั้งหมด
2562 2563
2,810 2,866

โครงการพัฒนาสายอาชีพ/ศักยภาพของพนักงาน

ทางบริษัทฯ ได้เริ่มสร้างแนวทางการพัฒนาสายอาชีพอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการวางรากฐานระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว สำหรับการวางแผนด้านการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทางบริษัทฯ ได้เริ่มแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ ของพนักงาน (Competency) สำหรับวิเคระห์ศักยภาพที่แท้จริงในการพัฒนาตามโมเดล ดังนี้

โครงการ Thai Wah Leadership Academy (TLA)

บริษัทฯ มองว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร และการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ก็เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก “โครงการ Thai Wah Leadership Academy” หรือที่เราเรียกว่า “TLA” ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพนักงานในทุกๆ ระดับ รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เตรียมพร้อมเติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ในอนาคต โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นการถ่ายทอด Thai Wah DNA จากประสบการณ์ความสำเร็จของผู้บริหารรุ่นเก่า และผู้บริหารรุ่นปัจจุบันได้สร้างไว้ ที่ถูกถ่ายทอดและออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 70-20-10 ดังนี้

โครงการ Thai Wah Leadership Academy ได้พัฒนาผู้นำในระดับผู้บริหารผ่านการอบรมออนไลน์แบบ Virtual Class เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจพร้อมพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมให้กับองค์กร โดยได้ออกแบบเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เช่น

  • Leaders in COVID-19 Crisis: Powerful Ways to Lead Your Team
  • Design Thinking for Leaders
  • Brain-Based Leadership in the Digital Era
  • Be an Inspirational Leader
  • The Innovative Leader
  • Coaching Skill: A Tool to Groom Your People & Yourself
Develop all level
Develop some level
Emloyee Level Core Competency Functional Competency Leadership Competency Managerial Competency
Management
Supervisory
Operation

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน มีนโยบายชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในการสรรหา การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดฝึก อบรม การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น ควบคู่ไปกับการจัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม การทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ส่งเสริม วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างคุณค่าแก่ตัวพนักงาน ตลอดจนทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่ทุกคน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ