ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2559 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์ 6,403 7,116 7,073 7,868 8,120
หนี้สิน 1,058 1,210 1,206 2,573 2,914
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,403 5,906 5,866 5,295 5,206
รายได้จากการขาย 6,163 6,265 7,248 7,323 7,090
กำไรขั้นต้น 1,563 1,383 1,185 1,190 1,114
EBITDA 1009 848 557 526 571
กำไรสุทธิ 669 493 197 68 38
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น 25.4% 22.1% 16.3% 16.2% 15.7%
อัตรากำไรสุทธิ 10.9% 8.0% 3.1% 0.9% 0.5%
ROA 12.0% 8.0% 3.0% 1.0% 0.4%
ROE 15.0% 10.0% 4.0% 1.5% 0.7%
ROCE 14.0% 8.0% 4.5% 2.5% 1.6%