ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2560 2561 2562 2563 Q1'64
สินทรัพย์ 7,116 7,073 7,868 8,120 8,595
หนี้สิน 1,210 1,206 2,573 2,914 3,201
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,906 5,866 5,295 5,206 5,394
รายได้จากการขาย 6,265 7,248 7,323 7,090 2,138
กำไรขั้นต้น 1,383 1,185 1,190 1,114 484
EBITDA 848 557 526 571 317
กำไรสุทธิ 493 197 68 38 128
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น 22.1% 16.3% 16.2% 15.7% 22.7%
อัตรากำไรสุทธิ 8.0% 3.1% 0.9% 0.5% 6.0%
ROA 8.0% 3.0% 1.0% 0.4% 6.9%
ROE 10.0% 4.0% 1.5% 0.7% 11.8%
ROCE 8.0% 4.5% 2.5% 1.6% 11.0%