ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2560 2561 2562 2563 1H'64
สินทรัพย์ 7,116 7,073 7,868 8,120 8,267
หนี้สิน 1,210 1,206 2,573 2,914 2,877
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,906 5,866 5,295 5,206 5,391
รายได้จากการขาย 6,265 7,248 7,323 7,090 4,351
กำไรขั้นต้น 1,383 1,185 1,190 1,114 928
EBITDA 848 557 526 571 565
กำไรสุทธิ 493 197 68 38 203
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น 22.1% 16.3% 16.2% 15.7% 21.3%
อัตรากำไรสุทธิ 8.0% 3.1% 0.9% 0.5% 6.0%
ROA 8.0% 3.0% 1.0% 0.4% 5.8%
ROE 10.0% 4.0% 1.5% 0.7% 9.4%
ROCE 8.0% 4.5% 2.5% 1.6% 10.6%