นอกจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระบบการจัดการโรงงานเพื่อไม่ให้ก่อเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบน้ำและการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และระบบก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน และพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนแก่ชุมชนด้วย นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา เงินทุน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทำให้เราได้มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะยาวอีกด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารการพัฒนาโรงงานและชุมชนสีเขียว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยฯ ทั้งในส่วนบุคคลและกระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงาน รวมถึงคู่ค้าธุรกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยการปฏิบัติตามพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงมาตรฐานข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สร้างต้นแบบของผู้ำนำที่ดี และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อองค์กรรวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานในระยะยาว

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการประเมิน และพัฒนาการ ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ระบบการจัดการโรงงานเพื่อไม่ให้ก่อเกิด ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ควบคู ่ไปกับการให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ เช่นพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระบบน้ำและการบำบัดน้ำเสีย ที่มีประสิทธิภาพ และระบบก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การพัฒนาสังคมและชุมชน

โครงการบ่อแก๊สครัวเรือน เพื่อชุมชน
บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยของคนในชุมชน จึงได้สนับสนุนโครงการสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพขนาดประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นการนำเศษอาหารที่กินเหลือมาผ่านการหมักในกระบวนการของบ่อแก๊ส ที่โรงเรียนบ้านหนองหลอด ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นแห่งแรกโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และชาวบ้านนำขยะที่ไม่มี มูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ชุมชนปลอดภัยจากมลภาวะ เป็นพิษเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงช่วยประหยัดค่ากำจัด ขยะเปียกจากเศษอาหารในชุมชน และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะยาว อีกด้วย เป็นการต่อยอดโครงการช่วยรักษ์โลก บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการจากการจัดประชุมกับลูกบ้านเพื่อชี้แจงเรื่อง การสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ การขัดแยกขยะรวมถึงการกำจัดของเสียในชุมชนจากเศษอาหารที่เกิดจากการ อุปโภคบริโภคของคนในชุมชนมาเปลี่ยนเป็นขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ ผ่านการหมักให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถนำมาใช้เป็นแก๊สหุงต้มได้ ทำให้โรงเรียนและชาวบ้านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถประหยัดเงินที่ใช้ซื้อแก๊สหุงต้ม (LPG 15กิโลกรัม) ของครัวเรือนได้จากเดิมที่ชาวบ้านใช้แก๊สหุงต้มเฉลี่ยเดือนละ 1 ถัง เหลือใช้แก๊สหุงต้มเพียงปีละ2ถัง หรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้ประมาณ 4,000 บาทต่อปี(คำนวณจากแก๊สหุงต้ม 1 ถัง ที่ราคา 400 บาท) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะขยายเพิ่มโครงการฯ อีกปีละ 2 ครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ชุมชนบ้านหนองหลอด ประหยัดเงินเพิ่มขึ้นอีก ปีละ 8,000 บาท เพิ่มขึ้นทวีคูณ ทุกปีจากโครงการต่อขยาย
โครงการ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำที่ได้การรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านทาง แอปพลิเคชั่นที่บรรจุอยู ในเครื่องแทปเล็ต สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ให้กับโรงเรียนในชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ ประกอบด้วยวิชาภาษา อังกฤษจำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรียนการสอนด้วยระบบที่ออกแบบให้นักเรียน และคุณครูเจ้าของ ภาษาสามารถพูดคุยสนทนาระหว่างกันได้ โดยในปี 2563 มีจำนวน นักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน
โครงการเปลือกมัน ไทยนำมันสำปะหลัง นำเห็ดฟาง สู่ชุมชน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกล้เคียง โรงงาน โดยมีการส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรียนชุมชน โดยใช้เศษดินและ เปลือกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานไปใช้ เพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมสามารถนำไปประกอบ อาชีพ และขยายผลสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยบริษัทฯ มีการสนับสนุน งบประมาณการศึกษาดูงาน และวัตถุดิบ ตลอดจนการสร้างโรงเรือนในการ เพาะเห็ด นอกจากนี้โรงเรียนสามารถนำเห็ดไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยง เด็กนักเรียนหรือจำหน่ายให้ชุมชนในราคาถูกได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็น การปลูกฝังให้นักเรียนมีความขยันขันแข็ง มีความรู้เพิ่มเติมและสามารถใช้เป็น ช่องทางในการหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วย โดยในปี2563 มีชุมชน เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 โรงเรือนเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด ช

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint from Operation / CFO)

บริษัทฯ ได้คัดเลือกเป็นโรงงานนำร่องในโครงการขยายผลการส่งเสริม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม จัดโดย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จุดประสงค์เพื่อร่วมวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆขององค์กรและวิธีการตรวจวัดเช่นการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิง การใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการของเสีย การขนส่ง ฯลฯ พร้อมร่วมกำหนดเป้าหมาย และหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์กร โดยในปี2564 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงงานนำร่อง ทั้งหมด จำนวน 2แห่ง ที่โรงงานแป้งมันสำปะหลังจังหวัดอุดรธานีและโรงงานวุ้นเส้น จังหวัดนครปฐม และปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและเก็บ ข้อมูล คาดว่าสามารถคำนวณและเปิดเผยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และเข้าร่วมกระบวนการทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์กร ได้ภายในเดือนกันยายน 2564