นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร บริษัทไทยวาได้มีการจัดทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) ภายใต้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น

โดยในปี 2563 มีการจัดซื้อจัดจ้างจากคนในพื้นที่ที่ใกล้การทำธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 51 และมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 11 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและธุรกิจอาหาร ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณคู่ค้า