โครงสร้างกลุ่มบริษัท

หน้าหลัก / ข้อมูลบริษัท / โครงสร้างกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ :
(1) = หยุดดำเนินการ
(2) = ประกอบธุรกิจ : ซื้อขายสินค้า (แป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
(3) = ประกอบธุรกิจ : ผลิต การส่งและจ่ายกระแสไฟ (ระบบก๊าซชีวภาพในบ่อบำบัดน้ำเสียใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเตา ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง) รวมทั้งลงทุนในหุ้นสามัญใน TDC
(4) = ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปร