หมายเหตุ :
(1) = หยุดดำเนินการ
(2) = จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(3) = ประกอบธุรกิจ : ซื้อขายสินค้า (แป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
(4) = ประกอบธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งลงทุนในหุ้นสามัญใน TDC
(5) = ประกอบธุรกิจ : ผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปร