2564
มกราคม
กุมภาพันธ์
25 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2563
30 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 4 ปี 2563
มีนาคม
เมษายน
23 เมษายน 2564
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ออนไลน์)
พฤษภาคม
17 พฤษภาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่่ 1 ปี 2564
มิถุนายน
9 มิถุนายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2564
กรกฎาคม
สิงหาคม
13 สิงหาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่่ 2 ปี 2564
กันยายน
7 กันยายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ตุลาคม
พฤศจิกายน
15 พฤศจิกายน 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่่ 3 ปี 2564
ธันวาคม
9 ธันวาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2564
มกราคม
กุมภาพันธ์
4-5 กุมภาพันธ์ 2563
Thai Corporate Access Day 2020 at SG/KL
27 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่่ 4 ปี 2562
มีนาคม
เมษายน
27 เมษายน 2563
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อาคารไทยวา 1 ชั้น 21 เลขที่ 21/63-64 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
พฤษภาคม
13 พฤษภาคม 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
21 พฤษภาคม 2563
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
10 สิงหาคม 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
กันยายน
14 กันยายน 2563
Opportunity day FS2Q20
23 กันยายน 2563
13.30-17.00
Future Food Asia 2020
Banyan Tree Hotel, 10th floor
ตุลาคม
พฤศจิกายน
12 พฤศจิกายน 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ธันวาคม
2 ธันวาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2563
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
วันที่ 26 เมษายน 2562
10.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
พฤษภาคม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
11:20 - 12:35
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562
ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
31 มกราคม 2561
dbTISCO Thailand Mid-Small Cap Corporate Day
กุมภาพันธ์
5 กุมภาพันธ์ 2561
Thailand Corporate Day at KL
23 กุมภาพันธ์ 2561
14.00
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
มีนาคม
8 มีนาคม 2561   16.30-17.45
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2560
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
15 มีนาคม 2561    14.30
SET Digital Roadshow ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 มีนาคม 2561
AEC Corporate Talk
27 มีนาคม 2561
Annual Invest ASEAN conference at SG
เมษายน
27 เมษายน 2561
10.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
พฤษภาคม
14 พฤษภาคม 2561
14.00
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
8 สิงหาคม 2561
14.00
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
12 สิงหาคม 2561
Thailand Corporate Day at HK
29-30 สิงหาคม 2561
Thailand Focus 2018
กันยายน
20 กันยายน 2561
Thailand Corporate Day at KL
21 กันยายน 2561
Thailand Corporate Day at SG
ตุลาคม
พฤศจิกายน
9 พฤศจิกายน 2561
14.00
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
28 พฤศจิกายน 2561
Corporate Day
ธันวาคม
13 ธันวาคม 2561   13.00-14.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
มกราคม
กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2560
Tisco exclusive talk
มีนาคม
1 มีนาคม 2560  14.00
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
6 มีนาคม 2560  10.00
Press Conference ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
17 มีนาคม 2560
dbTISCO Thailand Commodity Corporate Day
22 มีนาคม 2560  11.20-12.35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
เมษายน
20 เมษายน 2560
10.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
พฤษภาคม
11 พฤษภาคม 2560
14.00
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
มิถุนายน
5 มิถุนายน 2560
KGI Executive Talk
8 มิถุนายน 2560
Maybank Kim Eng Executive Talk
กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 2560
dbAccess Thailand Corporate Day at HK
4 กรกฎาคม 2560
CNS Corporate Access 2017
สิงหาคม
16 สิงหาคม 2560
14.00
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
30-31 สิงหาคม 2560
Thailand Focus 2017
กันยายน
14 กันยายน 2560
11.20-12.35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
18 กันยายน 2560
Thailand SMIDs Corporate Day 2017 at KL
19 กันยายน 2560
Thailand SMIDs Corporate Day 2017 at SG
ตุลาคม
พฤศจิกายน
10 พฤศจิกายน 2560
14.00
การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
ธันวาคม