นายโฮ เรน ฮวา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

ที่ปรึกษาอาวุโส-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวนฤมล ศรีสุมะ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและการพัฒนา


หมายเหตุ:
  ผู้บริหารทุกท่าน "ไม่มี" ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย