คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลือกปี

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด