TWPC ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริต CAC

ย้อนกลับ23 กรกฎาคม 2564

บมจ.ไทยวา หรือ TWPC ได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย