TWPC รับโล่รางวัล องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่นปี 64

ย้อนกลับ03 ธันวาคม 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม" แก่บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ในงานวันคนพิการสากล ปี 2564 โดย คุณสามารถ จิตตดีชัย ผู้จัดการอาวุโส บริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ส่งเสริมงานด้านคนพิการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งสนับสนุนการมีงานทำและสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้พิการ