TWPC คว้า CG ระดับ "ดีเลิศ" 2 ปีซ้อน

ย้อนกลับ20 พฤศจิกายน 2564

บมจ. ไทยวา หรือ TWPC ได้รับการจัดอันดับระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ "โฮ เรน ฮวา " และทีมผู้บริหารในการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ที่สำคัญคือการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนขององค์กร และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย