TWPC คว้ารางวัล "Sustainability Disclosure Award" 3 ปีซ้อน

ย้อนกลับ17 ธันวาคม 2564

คุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ Head of Corporate Communication and Sustainability ตัวแทนจากบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก คุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environment, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานการแห่งความยั่งยืน หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว