TWPC ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง 4.0

ย้อนกลับ11 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) การยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง 4.0 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ ณ บ้านสะแกงาม หมู่ 11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ บุญพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คุณพงษ์ศักดิ์ เริ่มสูงเนิน เกษตรกรอำเภอพิมาย คุณเกษม ศรีแฉล้ม เกษตรกรอำเภอ และคุณเฉลิมวรรณ อัครพรชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานด้วย

ไทยวา มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น ความสามารถ และศักยภาพต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังได้ในราคาที่ดี ซึ่งจะส่งผลทำให้ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานมีทั้งหมด 8 ฐานการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย

1. การใช้พันธุ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การปลูก การดูแลรักษา การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

2. การใช้ระบบน้ำในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนครราชสีมา

3. การจัดการดิน การปรับโครงสร้างดิน และการปรับปรุงบำรุงดิน โดย เขต 3

4. โรคแมลงศัตรูมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืชนครราชสีมา

5. การจัดทำบัญชีฟาร์ม และบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

6. การรวมกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สำนักงานสหกรณ์นครราชสีมา

7. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดย บริษัท คูโบต้า จำกัด(มหาชน)

และ 8. การใช้โดรน กับ การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ โดย DGI Production CO.,LTD