TWPC ทุ่มงบกว่า 548 ล้านบาท

ย้อนกลับ18 มกราคม 2562

ประกาศเข้าซื้อสินทรัพย์ของบ.แม่สอดสตาร์ชและแม่สอดไบโอแก๊ส

หนุนธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ตั้งเป้าผู้นำธุรกิจแป้งมันสำปะหลังในภูมิภาคเอเชีย

บมจ. ไทยวา หรือ TWPC ทุ่ม 548 ล้านบาท ลุยลงทุนโรงงานแป้งมันสำปะหลังแห่งใหม่ ตั้งเป้ารายได้ 1 หมื่นล้านบาท เผย “บมจ. ไทยวา หรือ TWPC” ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ใน “บจก. แม่สอดสตาร์ช” และ “บจก. แม่สอดไบโอแก๊ส” ผู้ผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง ด้านบิ๊กบอส “โฮ เรน ฮวา” หวังกลยุทธ์ด้านการกระจายแหล่งการจัดหาวัตถุดิบ เพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระดับสากล มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผู้นำตลาดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดและวุ้นเส้นแห้งในประเทศไทย เปิดเผยว่าบริษัทวางแผนการดำเนินงานในระยะเวลา 2 ปี ใช้เงินลงทุน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหรือต่อยอดจากธุรกิจเดิม พร้อมทั้งรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในอัตราที่สูง รวมถึงการซื้อกิจการ หรือ M&A ธุรกิจต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Business ของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้นำธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและอาหารจากแป้งระดับภูมิภาคเอเชีย”

สำหรับบริษัทแม่สอดสตาร์ชและแม่สอดไบโอแก๊สตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด ในจังหวัดตาก เป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลัง รวมถึงแก๊สชีวภาพ ก่อตั้งในปี 2551 และมีกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังอยู่ที่ประมาณ 60,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 1 MW โดยไทยวา จะเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัทแม่สอดสตาร์ชและแม่สอดไบโอแก๊ส ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 548 ล้านบาท

ทั้งนี้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) เท่ากับร้อยละ 7.97 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จะทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 13.47% ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

“การซื้อสินทรัพย์ของแม่สอดสตาร์ชและแม่สอดไบโอแก๊สครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญด้านการกระจายแหล่งการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อรองรับการขยายฐานกำลังการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการบริโภคในระดับสากล จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังทั่วโลก อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพ และต่อยอดธุรกิจแป้งมันสำปะหลังให้กับบริษัทฯ ตามกลยุทธ์การเติบโตเพื่อเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคและวิสัยทัศน์หลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จากไร่ไปสู่ผู้บริโภค ในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและเป็นประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย ด้วยการซื้อกิจการครั้งใหม่สามารถช่วยให้บริษัทสามารถกระจายแหล่งการจัดหาวัตถุดิบ ขยายฐานลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับสากลแบบครบวงจรได้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย" นายโฮ เรน ฮวา กล่าวในที่สุด