TWPC ลงนามประกาศรับรองนำ มอก.9999 ไปใช้ในหน่วยงาน

ย้อนกลับ06 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวันชัย พนมชัย (ที่ 2 จากขวา) รองเลขาธิการรักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณสามารถ จิตตดีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงงานไทยนำมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) เนื่องในโอกาสที่ไทยวาร่วมลงนามประกาศรับรองตนว่า ได้นำมาตรฐานเลขที่ มอก.9999 เล่ม 1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร และยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานดังกล่าวแล้ว