TWPC สนับสนุน "โครงการไทยวาเกษตรยั่งยืน" อ.แม่สอด จ.ตาก มุ่งพัฒนาธุรกิจโตแกร่ง-ควบคู่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนยั่งยืน

ย้อนกลับ28 พฤศจิกายน 2562

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเคียงคู่สังคมไทยมา กว่า 72 ปี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทคนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ บริษัท อิน-เทค แวลิ่ว จำกัด และ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ในโครงการ “ไทยวาเกษตรยั่งยืน” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชน โดยนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเลือกอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นชุมชนนำร่อง

นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ได้เปิดเผยในงานพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามลำดับ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีความสำคัญต่อศักยภาพของธุรกิจไทยวาเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีกลยุทธ์ด้านการยั่งยืนในการสร้างคุณค่าร่วม “CSV” สร้างขึ้นจาก 4 เสาหลัก คือ เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการพัฒนาชนบท โรงงานสีเขียวและชุมชน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ R&D โดยเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไร่ไปสู่ผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเพิ่มมูลค่า คิดค้นนวัตกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดทุกขั้นตอน

นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม กล่าวว่าทางโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้อนุเคราะห์พื้นที่ในการทำแปลงเกษตรจำนวน 2 ไร่ เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องของอำเภอแม่สอด ที่เป็นชุมชนแห่งเกษตรกรรม เพราะโรงเรียนถือเป็นแหล่งเรียนรู้อันดับแรกของเยาวชน เราพร้อมปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักในการทำเกษตรกรรมให้เด็กๆ ได้เข้าใจการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งผลให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและภาคเกษตรกรของประเทศในอนาคต