TWPC ปลื้ม คว้า CG 5 ดาว

ย้อนกลับ19 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" (Excellent) เป็นปีแรก จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ถือเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) อย่างต่อเนื่อง

โดยไทยวาได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างครอบคลุม