TWPC รับรางวัลองค์กรสนับสนุนด้านคนพิการดีเด่น ปี 2563

ย้อนกลับ03 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีนายสามารถ จิตตดีชัย ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เนื่องในงานวันคนพิการสากล โดยไทยวาร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการในสังคมไทย ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่สนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้พิการในสังคมไทย เพื่อเป้าหมายการดำเนินงานที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อสังคม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้