TWPC ปลื้ม ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นปีที่ 2

ย้อนกลับ15 ธันวาคม 2563

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้ายสุด) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร. กฤษฎา เสกตระกูล (ขวาสุด) รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณรางวัล "หุ้นยั่งยืน" หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่ คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ (ที่ 2 จากซ้าย) Group Chief Financial Officer และคุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ (ที่ 2 จากขวา) Head of Corporate Communication and Sustainability บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ในงาน "SET Awards 2020" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ถือได้ว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย