TWPC คว้ารางวัล "Sustainability Disclosure Award" 2 ปีซ้อน

ย้อนกลับ22 ธันวาคม 2563

คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ (กลาง) Group Chief Financial Officer และคุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ (ขวาสุด) Head of Corporate Communication and Sustainability บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจากคุณวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในงาน "The State of Corporate Sustainability in 2020" จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community - SDC) ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ครอบคลุมในมิติการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้