การวิจัยอาหารออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ

หน้าหลัก / การพัฒนาอย่างยั่งยืน / การวิจัยอาหารออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ

ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีการผลิตและจัดจำหน่ายสู่สากล ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และกว่า 32 ประเทศทั่วโลก คุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์จากแป้งของเรานั้นผลิตมาจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรร และความเชี่ยวชาญด้านแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง

นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความสม่ำเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์จากแป้ง ที่เราใส่ใจพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไร่ไปจนถึงมือผู้บริโภค บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจเกษตรและอาหารจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและผู้คนในสังคมผ่านความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันอาหารและมหาวิทยาลัยชั้นนำในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ของแป้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัยอาหารออร์แกนิคและอาหารเพื่อสุขภาพ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยเพื่ออาหารสุขภาพ และงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนให้ทุนวิจัย หรือ งานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำงานในหัวข้อที่ ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ มากขึ้น และสามารถนำผลงานวิจัยมา ต่อยอดในเชิงการค้าได้รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ไทยวายังได้สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกัน วิจัย คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

2562 2563 เป้าหมาย 2564
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (ล้านบาท) 3.66 2.97 2.85
จำนวนบุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (คน) 11 14 14
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ไม่มี ไม่มี 1

Ideation Hub ที่สาธร

Innovation Hub ที่จุฬาฯ

Application Hub ที่เซี่ยงไฮ้

การประชุมร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯได้จัดงานสัมมนา“ฝ่าวิกฤตโควิด–19สู่นิวนอร์มอลธุรกิจอาหาร 2021” ขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของไทยวาตลอดมา และสื่อสารให้ทุกท่านเห็นการ เปลี่ยนแปลงของเทรนร้านค้าและผู้บริโภคสามารถเป็นแนวทางในการปรับตัว ในยุคนิวนอร์มอล รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ ร่วมกันวางแผนการตลาดของ บริษัทไทยวา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น สร้างแบรนด์ ให้ร้านค้าและผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อน ธุรกิจไปข้างหน้าด้วยกันในปี2564

ผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

2562 2563 เป้าหมาย 2564
จำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค 3 5 5
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพและสุขภาวะต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ) 67 50 50

การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความ ปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิตมีระบบการสอบกลับ ที่มีประสิทธิภาพ และพิสูจน์ยืนยันกระบวนการผลิตด้วย วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นในการผลิต อาหารตามระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารตามหลัก HACCP และ GMP เพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารทั้ง ในประเทศและประเทศคู่ค้า