2565

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เอกสาร
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดาวน์โหลด
ประวัติผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ดาวน์โหลด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เอกสาร
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
กรรมการเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดาวน์โหลด
ประวัติผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่อาคารไทยวา 1 ชั้น 21 ซี่งเป็นสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
แบบขอรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เอกสาร
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดาวน์โหลด
ประวัติผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ซี่งเป็นสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
แบบขอรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เอกสาร
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
กรรมการเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดาวน์โหลด
ประวัติผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ดาวน์โหลด
แบบขอรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสาร
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดาวน์โหลด
ประวัติผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ดาวน์โหลด
แบบขอรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เอกสาร
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผูถือหุ้นของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดาวน์โหลด
ประวัติผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพ ดาวน์โหลด
แบบขอรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Documents
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด