รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 Chang Fung Company Limited 89,093,634 10.12
2 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 88,347,051 10.03
3 Credit Suisse AG, Singapore Branch 61,987,653 7.04
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,430,729 4.82
5 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 37,260,200 4.23
6 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 34,708,545 3.94
7 Li-ho Holdings (Private) Limited 29,339,371 3.33
8 Mr. Ho Kwonping 25,839,008 2.93
9 นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง 19,360,018 2.20
10 MR. HO KWONCJAN 17,367,498 1.97