โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หน้าหลัก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 Chang Fung Company Limited 89,093,634 10.12
2 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 88,347,051 10.03
3 Credit Suisse AG, Singapore Branch 61,987,653 7.04
4 Mr. Ho Kwonping 56,740,573 6.44
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,465,265 4.82
6 Bualuang Basic Dividend LTF 37,260,200 4.23
7 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 34,708,545 3.94
8 Mr. Ho Kwoncjan 34,416,488 3.91
9 Li-ho Holdings (Private) Limited 29,339,371 3.33
10 Bualuang Basic RMF 14,712,400 1.67