รายงานความยั่งยืน

หน้าหลัก / การพัฒนาอย่างยั่งยืน / รายงานความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2563

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

ไทยวา ในฐานะบริษัทในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค (Create innovation and sustainability from Farm to Shelf) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กระบวนการปลูก การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการจัดส่งสินค้า

ไฟล์เอกสาร


รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2562
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2561
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2560
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2559
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2558