นโยบายด้านภาษีของบริษัทไทยวา

บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบด้านภาษีอย่างยั่งยืน โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของกฎหมาย พร้อมรายงานภารกิจด้านภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านภาษีทั้งหมด มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านภาษี เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ในปี 2563 กำไรก่อนหักภาษีเท่ากับ 44,373,837 บาท และภาษีนิติบุคคลเท่ากับ 9,445,960 บาท คิดเป็นอัตราภาษีที่จ่ายจริงเท่ากับร้อยละ 21.3 ซึ่งแตกต่างจาก อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายที่ร้อยละ 20, 25

กำไรก่อนหักภาษี
(บาท)
ภาษีนิติบุคคล
(บาท)
อัตราภาษีที่จ่ายจริง
(ร้อยละ)
2562 125,774,409 31,886,191 25.4
2563 44,373,837 9,445,960 21.3

เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ได้รับการลดหย่อนภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment, BOI) และสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงาน ดังนี้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2563*
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0% 8.80%
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437 เรื่อง รายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน 0.48%
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 604,690,695 เรื่อง ส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สิน 13.64%
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 297 เรื่อง สนับสนุนรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 0.13%
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 681 เรื่อง สนับสนุนรายจ่ายที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 0.60%
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 499 เรื่อง สนับสนุนรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าทำงาน 1.60%

* ไม่รวมผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทลูก