ไทยวา

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

ไทยวา ในฐานะบริษัทในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค (Create innovation and sustainability from Farm to Shelf) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กระบวนการปลูก การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการจัดส่งสินค้า

ไทยวากำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 3 จุดมุ่งหมาย คือ แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน ช่วยพัฒนาชุมชนที่ให้ชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น รวมถึงการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยกระดับคุณภาพชีวิตและนำไปสู่สุขภาพดีขึ้นในอนาคต ดังนั้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพื้นฐาน 13 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถ และ ศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกกระบวนการผลิต รวมถึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้น พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศตลอดไป

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไทยวา

ไทยวา เราเชื่อว่าความยั่งยืนนั้นไม่สามารถสร้างได้จากคนเดียวแต่จะต้อง เกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กร ที่มีส่วนช่วยพัฒนา ให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนนั้นไม่ใช่เพียง แค่เป้าหมายในระยะยาวเท่านั้น แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ในทุกๆ วัน การผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนหลัก การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนา โรงงานและชุมชนสีเขียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน และ การวิจัยอาหาร จะทำให้เราเติบโตควบคู่ไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน